اعتراض صنفی دانشجویان دانشگاه گیلان

من یک دانشجو ـ روز گذشته، ۲۸ اردیبهشت، جمعی از دانشجویان دانشگاه گیلان طبق فراخوان قبلی در اعتراض به وضعیت صنفی دانشگاه دست به تجمع زدند.

اعتراض به وضعیت صنفی هم از محورهای خواسته‌های دانشجویان بود. اعتراض به دنبال قول‌های مساعد معاونت دانشگاه در بین تجمع‌کنندگان در مورد « افزایش یک ساعته‌ی ساعتِ مجاز ورود به خوابگاه» و «بازشدن بوفه در ماه رمضان» به پایان رسید.

دیدگاه شما