اعتراض و اعتصاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

من یک دانشجو_دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر در اعتراض به وضعیت امکانات رفاهی و صنفی دانشگاه روز دوشنبه ۷ اسفند ماه مقابل دفتر معاونت دانشجویی دانشگاه تجمع کرده و با گذاشتن سینی غذای خود  در مقابل دفتر معاونت خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.

این دانشجویان که به وضعیت آموزشی، ورزشی، تغذیه و افزایش قیمت شهریه خوابگاه خواهران اعتراض داشتند، ظهر دیروز اعتصاب غذا کردند و با چیدن نهار سلف در مقابل دفتر معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، اعتراض خود را به مسئولین نشان دادند.
خاطر نشان می شود، هزینه خوابگاه برای ترم جدید دانشجویان دختر، ۷۶۵ هزار تومان اعلام شده که این موضوع نیز از طرف دانشجویان به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است.

دیدگاه شما