بی خبری از وضعیت دانشجوی بازداشتی دانشگاه همدان فرشید تاجمیری

من یک دانشجو: فرشید تاجمیری دانشجوی دانشکده فنی همدان از هشتم دی‌ماه /٢٩ دسامبر ٢٠١٧ بازداشت شده و از محل نگهداری و وضعیت جانی وی هیچ خبری در دست نیست.
در هفته های گذشته خانواده وی خبر از وضعیت وخیم او در زندان خبر دادند.
علیرغم ادعای وزیر علوم مبنی بر آزادی همه ی دانشجویان هنوز تعدادی از دانشجویان در شهرستانها هستند که در بازداشت هستند و خبری از وضعیت پرونده و وضعیت جانی آنها خبری در دست نیست

دیدگاه شما