تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار

من یک دانشجو _ روز شنبه ۱۲ آبان ۹۷، دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار، نسبت به وضعیت غیربهداشتی دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.
این تجمع که از روز جمعه آغاز شده بود در اعتراض به وجود کرم در گوجه کباب، ماست های فاسد و مسمومیت چندین دانشجو و همچنین محیط غیربهداشتی دانشگاه دریانوردی منجر به اعتراض دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار شد.
دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار در یک حرکت اعتراضی تمامی سینی های غذای خود را به نشانه اعتراض در محوطه رها کردند.

گفتنی است که از شروع سال تحصیلی جدید چندین مورد از مسمومیت در دانشگاه های مختلف کشور پیش آمده است که خطرات جدی برای دانشجویان دربر داشته است در یک مورد ۱۰۱ دانشجو بر اثر خوردن تن ماهی مسموم در دانشگاه بجنورد دچار مسمومیت شدید شدند که هیچ پاسخگویی هم در این مورد وجود نداشت.

دیدگاه شما