تجمع دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراص به بازداشت دانشجویان

من یک دانشجو: روز سه شنبه ۲۶ دیماه دانشجویان دانشگاه زنجان با برگزاری تجمع در صحن دانشگاه به بازداشت دانشجویان و بی خبری از وضعیت تعدادی از این دانشجویان اعتراض کردند.

 

دیدگاه شما