تحصن اعتراضی دانشجویان دانشگاه ارومیه علیه پولی سازی

من یک دانشجو_صبح امروز ۲۵ بهمن ۹۶ دانشجویان ارشد دانشگاه ارومیه در اعتراض به روند پولی سازی آموزش مقابل دفتر رئیس دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
با توجه به روند پولی سازی که با تصویب قانون سنوات در دانشگاهها اجرا شده است، در دانشگاه ارومیه دانشجویان برای درس ۳ واحدی که مردود شده اند باید ۶۰۰ هزار تومان پرداخت نمایند. دانشجویان امروز در تجمع مقابل دفتر رئیس دانشگاه نسبت به این پولی سازی ها اعتراض داشتند.

دیدگاه شما