در خواست ارائه رشته زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی از طرف دانشجویان دانشگاه مراغه

من یک دانشجو _ همزمان با فرا رسیدن روز جهانی زبان مادری، بیش از ۹۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه مراغه خواستار ارائه رشته زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی در این دانشگاه شدند.

این دانشجویان با امضای طوماری خواستار ارائه رشته زبان و ادبیات ترکی در این دانشگاه شدند.

این درخواست به همراه امضاهای دانشجویان روز چهارشنبه مورخه اول اسفندماه تحویل دفتر ریاست دانشگاه شد و مقرر شد این درخواست از طریق ریاست دانشگاه به شورای دانشکده انسانی ارجاع داده شود تا بعد از طرح در شورا نسبت به ارائه این کد رشته از طریق وزارت علوم اقدام شود.

دیدگاه شما