زهرا رحیمی و وحید لنجان زاده ،دو دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران بازداشت شدند

من یک دانشجو- وحید لنجان زاده دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران روز ۱۵ بهمن ماه و همچنین زهرا رحیمی یکی دیگر از دانشجویان جامعه شناسی دانشگاه تهران روز ۱۶ بهمن ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند
ازشرایط و محل نگهداری این دو دانشجو اخباری در دست نیست.

 

دیدگاه شما