سه روز تجمع دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به پولی سازی و بی توجهی مسئولان

من یک دانشجو_ دانشجویان دانشگاه ارومیه از روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه اعتراض خود به پولی سازی آموزش و قیمت واحد های درسی را با تجمع در مقابل دفتر رئیس دانشگاه نشان دادند.

این دانشجویان که با قیمت های نجومی در ترم جدید مواجه شده اند در مقابل اعتراضشان هیچ یک مسئولان پاسخگو نیست.

دیدگاه شما