فراخوان به همبستگی با کارگران در روز جهانی کارگر

من یک دانشجو _ در آستانه روز جهانی کارگر دانشجویان دانشگاههای مختلف با اعلام همبستگی با کارگران فراخوان تجمع در این روز داده اند.

متن این فراخوان به شرح زیر است:

اکنون در آستانه‌ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر، وضعیت معیشت تمام فرودستان سراشیبی تندی را پشت سر می‌گذارد. زندگی‌های ما اگر از طوفان و سیل و زلزله‌ی بی‌کفایتی حاکمان جان سالم به در برد، صرف جان کندن برای زنده ماندن می‌شود. پدران و مادرانمان عمدتا با قراردادهای موقت، با حقوق ناچیز و زیر خط فقر یا بازنشستگانی هستند که صندوقشان به چپاول رفته و افق پیش روی خودمان نیز بیکاری یا بیگاری است.

در روز جهانی کارگر، ما دانشجویان در همبستگی با کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، بیکاران، مزدبگیران و سایر گروه‌های تحت ستم، در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸برای بزرگداشت روز تاریخی کارگر و نیز رساندن صدای اعتراض خود به گرانی، تورم، شرایط بغرنج اقتصادی، روند افسارگسیخته خصوصی‌سازی در همه ساحتها، افزایش مضحک هزینه‌های تحصیل و تبعیض‌های جنسیتی و قومی، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی گرد هم می‌آییم و با تشکل‌های مستقل کارگری همراه خواهیم شد.

در این راستا رفیقانه از تمام دانشجویان دانشگاه‌های کشور دعوت میکنیم تا با حضور خود بار دیگر اعلام کنیم: «فرزند کارگرانیم،کنارشان می‌مانیم» و فریاد اعتراضمان علیه ستم‌ورزی بر فرودستان را سر دهیم.

دیدگاه شما