دورنمایی از دانشگاه ها یا سیاست های نئولیبرال چه بلایی به سر دانشگاه ها می آورد

من یک دانشجو : نوشته زیر از یکی از دانشجویان است در مورد روند پولی سازی تحصیل :

طبق آمارهای جدید در سال ۹۵ تنها حدود ۱۰ درصد دانشجویان کشور به صورت رایگان تحصیل می کنند. دولت با بهانه کمبود بودجه و…  سعی بر این دارد تا از زیر بار مسئولیت آموزش رایگان شانه خالی کند.
آیا این روند در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است؟
خیر، از بعد از جنگ سیاست خصوصی سازی “همه چیز”  اجرایی شد که بهداشت، آموزش، بازار، فضاهای رفاهی تفریحی و…  را در بر می گرفت. از دولت هاشمی رفسنجانی تا امسال همه ی دولت ها طبق برنامه توسعه و اصل بازبینی شده ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی را انجام داده اند. در برنامه چهارم توسعه ساخت خوابگاه های دولتی ممنوع و از دوره ی محمود احمدی نژاد بحث وام تغذیه و سلف های آزاد مطرح و در بسیاری از دانشگاه ها اجرایی شد. دولت در بسیاری موارد هزینه آزمایشگاه ها را نمی دهد و دانشجویان مجبورند برای انجام پروژه ها چند میلیون هزینه کنند و حتی در بهترین دانشگاه های کشور با خرج چند میلیون می توان از دیگر دانشجویان بهره کشی کرد تا آنها پایان نامه شما را انجام دهند و این مورد حتی برای اساتید هم به چیزی معمول بدل شده است.
حال با این روند چه چیزی پیش روی دانشگاه هاست؟
با توجه به روند خصوصی سازی می توان پیش بینی کرد که تا پایان دوره ی بعدی دولت درصد دانشجویان روزانه به ۳ الی ۲ درصد برسد.  سلف های عمومی تعطیل و به سلف آزاد تبدیل گردند.  دانشگاه ها از دادن خوابگاه سر باز زده و خوابگاه های موجود به بخش خصوصی واگذار گردند. روند پژوهشی کاملا به دست بنگاه های ایجاد مقاله! می افتد و دانشجویان پولدار به راحتی مدارک دانشگاهی می گیرند.

دیدگاه شما