۱۶ آذر، تیر خلاص حکومت بر دانشگاه، ضرورت مبارزه منسجم دانشجویان

مراسم روز دانشجوی امسال به خاطر تقارن آن با تعطیلات چند روز زودتر برگزار شد و فعالیت‌های صورت‌گرفته به طور کلی موید ورود این حرکات به سطحی جدید بود. تا پیش از این اعتراض دانشجویان به دیکتاتوری و مغزشویی و اختناق ایدئولوژیک محرک اصلی فعالیت‌های دانشجویی بود. همراهی دانشجویان انقلابی با طبقات تحت‌ استثمار به نحوی از موضعی بیرونی و از بالا صورت‌ می‌گرفت. دانشجویان به عنوان قشری با آیندۀ روشن شغلی و اقتصادی نگریسته می‌شدند که تعهد و حساسیت بخشی از آنان را به موضع حمایت از طبقات پایین جامعه هدایت می‌کند. این ویژگی به اعتراضات دانشجویی در چارچوب جامعه و نیز به حرکات فعالین دانشجویی در کادر خود دانشگاه خصلتی تا حدی نخبه‌گرایانه می‌بخشید.

اما تغییرات یک دهۀ اخیر و کالایی‌سازی شتابان آموزش آکادمیک که از حدود دو دهه پیش به تدریج آغاز شده بود، دانشگاه‌ها را به کارخانۀ دانش و دانشجویان را به کارگران یقه‌سفید و بیکاران بالقوه تبدیل کرده است. حکومت جمهوری اسلامی که با روش‌هایی مانند ایجاد سهمیه برای اقشار وفادار و مزدور، تصفیه و اخراج اساتید، تضعیف بنیه‌ی علمی دانشکده‌ها و… چوب حراج بر اعتبار مدارک تحصیلی زده‌ بود، با تاسیس تجارت‌خانه‌های چاپ‌کننده مدرک مانند دانشگاه‌های آزاد و پیام نور نهاد آموزش عالی را در پرتگاه روابط سرمایه‌داری عنان‌گسیخته قرار داد و در سالیان اخیر با کشاندن این نوع تنظیمات به قلب معتبرترین دانشگاه‌های دولتی، تیر خلاص را بر پیکر آن شلیک کرد.

امروز نظام آموزشی به شکل یک‌پارچه به صورت تجارت‌خانه‌ای بزرگ درآمده است که به شکل کامل در خدمت نظام سرمایه‌دارانه استثمار اقتصادی درآمده است و مدارک معتبر و بلندآوازه را به فرزندان اقشار دارا و مرفه و بوروکرات‌های نظام و آیندۀ مبهم و بیکاری را به بخش اصلی و بزرگ دانشجویان هدیه می‌کند. این تغییرات فعالیت‌ها و تحرکات دانشجویی را به یک پایه‌ی عینی برای بسیج نیرو در دفاع از منافع خاص «صنفی» خویش مجهز کرده است. این موقعیت امکان فراگیرتر شدن هر چه بیشتر اعتراضات و مطالبات در بین آحاد داشجویان را فراهم ساخته است. بالغعل شدن این امکان و تضمین غیرسیاسی نشدن آن با پررنگ شدن مطالبات صنفی همچنان به عهدۀ فعالین دانشجویی پیشرو است که با تشکل و انسجام و کار پیگیرانه و امیدوارانه هماهنگی و توازن و ارتباط را بین جبهه‌های مختلف مبارزه برقرار کنند.

دیدگاه شما