امیر چمنی، دانشجوی کارشناسی ارشدجامعه شناسی، برای اجرای حکم بازداشت شد

من یک دانشجو _ دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷، امیر چمنی دانشوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز و دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور تبریزجهت اجرای حکم ۶ ماه حبس، در محل کار خود بازداشت و روانه زندان تبریز شد. این دانشجو در روز ۵ خرداد دد رتبریز بازداشت و پس از ۲۰ روز با قرار …