تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار

من یک دانشجو _ روز شنبه ۱۲ آبان ۹۷، دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار، نسبت به وضعیت غیربهداشتی دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع که از روز جمعه آغاز شده بود در اعتراض به وجود کرم در گوجه کباب، ماست های فاسد و مسمومیت چندین دانشجو و همچنین محیط غیربهداشتی دانشگاه دریانوردی منجر به اعتراض دانشجویان دانشگاه دریانوردی …