بخشهایی از بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو

من یک دانشجو _ به مناسبت روز دانشجو، ۳۶ شورای صنفی دانشجویان دانشگاهها به همین مناسبت بیانیه ای را صادر کردند. بخش هایی از این بیانیه : «شصت و پنج سال پیش از این، در روزهایی که جغرافیای ما عرصه‌ی تاخت و تاز قدرت‌های خارجی و متحدان و نفع‌بران داخلی‌اش قرار گرفته بود، ارتجاع ضدمردمیِ …