دانشگاه به مثابه‌ی محمل تضادهای جامعه-قسمت آخر

…با ورود به دوران رضاشاهی که پروژه‌ی دشوار مدرنیزاسیون از دل مناسبات اقتصادی درب و داغان و عقب‌ماندگی تام مناسبات اجتماعی و فرهنگی سر برآورد، اولین دانشگاه‌های مدرن در گستره‌ی فیزیکی و از نظر حجم دانشگاهی تاسیس شد که همگان را برای نیل به اهداف مدرنیزاسیون در خود می‌پذیرفت. اگرچه این دانشگاه‌ها فقط منحصر به …

جنبش دانشجویی:مبارزه یا ابتذال

  جنبش دانشجویی:مبارزه یا ابتذال در آستانه ۱۶ آذر روز دانشجو قرار داریم، روزی که سه شهید با خون خود آن را به اسم دانشجو و دانشگاه مهر کرده اند. اما این روزها شاهدیم که اقلیتی -که مطمئنا نقطه وصل هایی به بالایی ها دارند- نه فقط شان روز دانشجو بلکه شان دانشگاه و تاریخ …

دانشگاه به مثابه‌ی محمل تضادهای جامعه-قسمت دوم

من یک دانشجو: مقاله ای تحلیلی در رابطه با جنبش دانشجویی ایران و به مناسبت شانزدهم آذر روز دانشجو دانشگاه به مثابه‌ی محمل تضادهای جامعه-قسمت دوم …این موقعیت جدید دانشگاه بی‌شک اتمی مستقل نبود، بلکه حاصل دوگانگی کار فکری و یدی بود که سازوکار اقتصادی آن را متحقق ساخته بود و به این پندار دامن می‌زد که …